Date

November 27-11-2021

Location

kasetsart university chalermphrakiat sakonnakhon province campus

Remaining

245 Tickets

Speakers

3 Professional Speakers

หน่วยงานรวมจัดประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564

           จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดโรงการประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งได้ดำเนินการจัดต่อเนื่อง ติดต่อกันทุกปี ในปีนี้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 9 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยการประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มประชุมออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี(Innovation and technology) ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ(Health Science) ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3. กลุ่มบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Business Administration and Social Sciences)ได้แก่ บริหารธุรกิจ (การตลาด การเงิน การบัญชี   เศรษฐสาสตร์ การจัดการการโรงแรม) กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
  4. กลุ่มการศึกษา(Eeducation) ได้แก่ การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการสอน หลักสูตรการสอน
  5. กลุ่มเกษตรและอาหาร(Agriculture and food) ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรทางการเกษตร ประมง วนศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

           โดยมุ่งเน้นการแสดงผลงานทางด้านการวิจัย ของศาสตร์แขนงต่างๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอาหาร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ และด้านการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด – 19 (Covid-19) ดังนั้น การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงปรับเป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้ เว็บไซต์ Padlet.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะคล้ายกระดานสนทนา ในการเป็นสื่อกลางสำหรับหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมรับฟัง รวมทั้ง ผู้บรรยายและกรรมการวิพากษ์การนำเสนอบทความ  และใช้แอพพลิเคชั่น Webex ในการนำเสนอออนไลน์ในแต่ละกลุ่มผลงาน นอกจากนี้การประชุมวิชานี้ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้ คาดหวังว่าโครงการประชุมวิชาการนี้จะเป็นโครงการนำร่องที่จะก้าวไปสู่การเติบโตทางการวิจัย และมีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรแขนงต่างๆ ให้มีความก้าวไกลและเชื่อมโยงกันมากขึ้น รวมไปถึงมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ มากยิ่งขึ้น อันเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ นักวิจัย มหาวิทยาลัย และในระดับประเทศต่อไป

แบบฟอร์ม บทความ (Template of full paper) แบบฟอร์ม บทคัดย่อ (Template of abstract)
Alt

Alt image

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ผู้นำเสนอจะต้องลงทะเบียนในระบบก่อน

2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะต้องเลือก ค้นหาและส่งบทความ เพื่อทำการอัพโหลดและตรวจสอบสถานะบทความ

3. บทความฉบับร่าง หมายถึง บทความฉบับเต็มที่ผู้แต่งจัดทำและอัพโหลดมายังระบบโดยยังไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

4. บบทความฉบับสมบูรณ์ หมายถึง บทความฉบับเต็มที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และผู้แต่งได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะพร้อมจัดรูปแบบตามที่โครงการกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.

รายละเอียดการนำเสนอ

  • การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำสไลด์เพื่อบรรยาย และทำการบันทึกวีดีโอในการนำเสนอ (ส่งให้คณะกรรมการก่อนวันงาน)โดยมีเวลาในการนำเสนอ 10 นาที และกรรมการซักถาม 5 นาที (โดยการซักถามต่อหน้าด้วยโปรแกรม Webex) รวม 15 นาที

  • คู่มือการใช้งาน Webex สำหรับการนำเสนอออนไลน์ คลิก

หมายเหตุ: หากผู้นำเสนอไม่ได้มานำเสนอในวันงานจะถือว่ากระบวนการไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่ได้รับใบรับรองการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

.

บทความฉบับเต็ม งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7-8 / Proceeding 2019-2020

กำหนดการ/Conference or Event Schedule / ทั้งนี้ ผู้นำเสนอสามารถส่งบทความฉบับเต็มได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามกำหนดการ

ส่งบทคัดย่อและร่างบทความวิจัย (15 ต.ค. 64)

ประกาศผลบทคัดย่อและร่างบทความวิจัย

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

ประกาศผลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

รับสมัครผู้เข้าร่วมฟัง

วันจัดประชุม

ค่าลงทะเบียน/ Registration fee ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 10 พฤศจิกายน 2564

ผู้เข้าฟัง/Audience

ฟรี

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 59 หมู่1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์: 095-6510583 (รัชชานนท์ ผงทอง)

อีเมล: kucscconference2021@gmail.com

Facebook: @kucscconference